INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM DLA ZDAJĄCYCH, KTÓRZY PRZYSTĄPIĄ DO EGZAMINU MATURALNEGO PO RAZ PIERWSZY, W TYM DLA OSÓB, KTÓRE POSIADAJĄ ŚWIADECTWO LUB INNY DOKUMENT WYDANY ZA GRANICĄ

 INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM DLA ABSOLWENTÓW

   
Deklaracja dla:
- ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2016/2017 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego,
- absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016, (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015
   

 Deklaracja dla:
- absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz
- absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i  przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów

 
   
Terminy matur 2017 oraz czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego w części pisemnej
    

Oświadczenie zdającego o rezygnacji ze zdawania egzaminu maturalnego


Deklaracja maturalna 2018 w wersji elektronicznej

Nowe zasady wypełniania deklaracji elektronicznej:
https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411


OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY
 

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE OPŁAT ZA EGZAMIN MATURALNY

Zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2016 roku poz. 1943)

1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

  1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego
    z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego;
  2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, o której mowa w art. 44zzi, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

2. Opłata za egzamin maturalny, stanowi dochód budżetu państwa. Opłata nie podlega zwrotowi.

3. Opłatę za egzamin maturalny (z każdego przedmiotu) w wysokości 50 złotych, wnosi się w terminie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 7 lutego 2017 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia
do tego egzaminu.


Szczegółowe informacje o opłatach wraz z numerem konta i formularzami znajdują się tu: http://www.komisja.pl/info.php?i=289

 

Aby ułatwić przekazywanie opłat za egzamin maturalny, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi uruchomiła elektroniczny formularz ułatwiający wypełnienie załącznika 26a. Jest on dostępny pod adresem: https://szkoly.komisja.pl/oplaty/.

INFORMACJE NT. OPŁAT ZA EGZAMIN MATURALNY

1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

a. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego
z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla

b. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

2. „Kolejny raz”, o którym mowa w pkt. 1., oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym / dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

3. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

4. Opłatę za egzamin maturalny, o której mowa w pkt. 20.1., wnosi się w terminie od 1 stycznia 2017 r. do 7 lutego 2017 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Wpłat należy dokonywać na konto: 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko zdającego, PESEL, przedmiot, poziom egzaminu. Nieprzekraczalny termin wpłaty upływa 7 lutego 2017 r.

5. Opłata, o której mowa w pkt. 1.– 4., nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji
z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

6. Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2017 r. do 7 lutego 2017 r. (załącznik 26a)

7. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z opłaty, o której mowa w pkt. 1., osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek, jeżeli ten dochód nie jest większy niż kwota,
o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz § 1 ust. 2 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 r., poz. 1238), tj. 674,00 zł netto (do 1 listopada 2015 r. do 31 października 2017 r.) (załącznik 26b).

8. Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny, o którym mowa w pkt. 20.7., składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 31 grudnia 2016 r.
Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (np. oświadczenie
o liczbie członków w rodzinie, zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy lub dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie
o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub inny dokument potwierdzający korzystanie z tego zasiłku).

9. Wpłat należy dokonywać na konto OKE: 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000