Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 należy zapoznać się ze szczegółową informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązującą w roku szkolnym 2021/2022:

http://komisja.pl/pobierz/sesja_2022/20210928_EM_2022_Informacja_AKT_1.pdf

Termin składania dokumentów należy wcześniej uzgodnić z wicedyrektorem szkoły: 535 657 571

Przystępując do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022  PO RAZ PIERWSZY należy przedłożyć wicedyrektorowi szkoły następujące dokumenty:

 1. Deklaracja A.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
 3. Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego.
 4. Świadectwo ukończenia szkoły (w przypadku absolwenta, który ukończył technikum do roku szkolnego 2020/2021).
 5. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie na poziomie technika, albo certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie na poziomie technika.
 6. Załącznik 5b – pisemna informacja o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (składają zdający, którzy w złożonej we wrześniu deklaracji wskazali przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, ale pomiędzy dniem złożenia deklaracji a 20 kwietnia 2022 r. uzyskali dokumenty wymienione w punkcie 5, uprawniające do rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego).

Przystępując do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022  PO RAZ KOLEJNY  należy przedłożyć wicedyrektorowi szkoły następujące dokumenty:

 1. Deklaracja maturalna (odpowiedni druk).
 2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
 3. Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego.
 4. Świadectwo ukończenia szkoły.
 5. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie na poziomie technika, albo certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie na poziomie technika.
 6. Daty przystępowania do egzaminów maturalnych w latach wcześniejszych (dotyczy również egzaminów deklarowanych, do których zdający nie przystąpił lub zostały mu unieważnione).
 7. Kopia dowodu wniesienia opłaty za egzamin dokonanej w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r. (jeśli dotyczy zdającego).
   
© Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim 2020